Privacyverklaring Leerlingbegeleiding Bennekom

Leerlingbegeleiding Bennekom, gevestigd Jonker Sloetlaan 9, 6721 VN Bennekom, met KvK-nummer 67987753, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Joke Wiersma is de verantwoordelijke en aanspreekpunt voor zaken rondom privacy bij Leerlingbegeleiding Bennekom. Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gegevens die wij bij de inschrijving verkrijgen, verwerken wij. Bij het inschrijfformulier wordt u gevraagd om toestemming te geven om uw gegevens te verwerken. Wij geven geen gegevens door aan anderen.
Wij verwerken de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
Deze gegevens worden gebruikt om contact te leggen.
Daarnaast verwerken wij gegevens over de schoolsituatie, te weten:
• School
• Klas
• Mentor/ vakleerkracht/ groepsleerkracht
• Inloggegevens Magister (indien van toepassing)
Deze gegevens zijn nodig om inzicht in het leerproces te hebben. Contact met een mentor, vakleerkracht of groepsleerkracht wordt alleen na overleg met de ouders en/of de leerling opgenomen.
Bovenstaande gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Leerlingbegeleiding Bennekom verwerkt naast de gegevens zoals hierboven beschreven geen aanvullende informatie of gevoelige persoonsgegevens.

Leerlingbegeleiding Bennekom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het leggen van contact met u i.v.m. de begeleiding;
- het afhandelen van betalingen;
- het leggen van contact met de school i.v.m. de begeleiding. Dit gebeurt alleen na overleg met u;
- het inzien van huiswerk of leerresultaten van uw kind t.b.v. een goede begeleiding.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Leerlingbegeleiding Bennekom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
We bewaren je gegevens tot uiterlijk één jaar nadat je gestopt bent met de begeleiding. Daarna is inschrijven opnieuw noodzakelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leerlingbegeleiding Bennekom verkoopt en/of verstrekt uw gegevens niet aan derden. Alleen wanneer u zelf verzoekt om uw gegevens door te geven, zal dit gedaan worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leerlingbegeleiding Bennekom gebruikt geen technische en functionele cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leerlingbegeleiding Bennekom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bij Leerlingbegeleiding Bennekom hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Leerlingbegeleiding Bennekom neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Klachten

Leerlingbegeleiding Bennekom gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Toch kan het gebeuren dat niet alles op de juiste manier verloopt. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij dit oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.